Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
Slide 10
 
สุขสันต์วันฉลองศาสนนาม แด่ มาเซอร์ทุกท่าน
 
July / กรกฎาคม
06 - Sr Maria Goretti / Sr Mary Goretti
06 - Marissa
13 - Sr Clélia
14 - Sr Camilla
16 - Sr Gemma / Sr M. Carmel
17 - Sr Caroline
20 - Sr Margarita 22 - Sr Madeleine / Sr Magdalena
24 - Sr Christina 25 - Sr Mary-James / Sr Christophe
26 - Sr Anna-Maria / Sr. M. Anne 26 - Sr Anne-Marie / Sr Annie
26 - Sr Anna Pranee 27 - Sr Désirée / Sr Nathalie
29 - Sr Martha  
 
August / สิงหาคม
01 - Sr Alphonse
04 - Sr M. Vianney
05 - Sr M. Blanche W.
08 - Sr Dominique
09 - Sr T. Benedicte 10 - Sr Laurence / Mary Lowrence
11 - Sr Suzanne / Sr Claire / Sr Mary-Clare 13 - Sr Bénilda
14 - Sr M. Maxime / Sr Maximilian 15 - Sr M. Laude / Sr Marie-Noël
15 - Sr M. Atchara / Sr M. Assumpta 18 - Sr Hélène
20 - Sr Bernard 21 - Sr M. Grace / Sr. Pia-Marie
22 - Sr Rosa-Régina / Sr M. Reine 23 - Sr Rose-Marie / Sr Rose LAKE
23 - Sr Rose...Denis / Sr Rosa de Lima 23 - Sr Rosa Sunantha / Sr Rosa de Jésus
25 - Sr Marie-Louise P. / Sr Patricia 27 - Sr M. Monique / Sr Monica
28 - Sr Augustin  
 
คณะเซอร์ผู้ฝึกหัดตนของคณะฯ
ความรักที่เราพอใจถวายแด่พระคริสตเจ้าโดยเฉพาะ
เป็นเหตุให้เราเลือกเอาการถือพรหมจรรย์ที่ถวายแล้วมาเป็นชีวิตของตน
ความรักอันทรงพลัง เด็ดขาด ที่มอบแด่พระคริสต์ โดยเฉพาะนี้เอง
ที่ช่วยให้มั่นคงแน่วแน่อยู่ในวิถีทางที่เลือกแล้ว

(ตำรับคู่ชีวิต ข้อ 15)
 
ตำรับคู่ชีวิต คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
นับตั้งแต่แรกเริ่ม ภคินีเซนต์ปอลฯ ได้รับการสถาปนาขึ้นมา
เพื่อตอบสนองการเรียกร้องต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ภคินีจึงตระหนักตลอดมาว่า ในตัวเพื่อนมนุษย์แต่ละคนนั้นเอง คือ "พระเยซูคริสตเจ้า"

(ตำรับคู่ชีวิต ข้อ 6)
 
คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กับงานแพร่ธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
แมร์มารีย์ กอแรตตี ลี
มหาธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
สารจากมหาธิการิณี
โอกาสปัสกา ปี ค.ศ. 2016
เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 
หน้าที่ใหม่ของคณะเซอร์
ประจำปีการศึกษา 2559/2016
ข้อมูลทั่วไปของคณะฯ
จะเป็น "เซอร์เซนต์ปอล" ได้อย่างไร?
"เซอร์" คือใคร?
จิตตารมณ์และงานของคณะฯ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ
ขั้นตอนการอบรมของคณะฯ
คุณสมบัติของผู้สมัครบวชในคณะฯ
คณะเซอร์เซนต์ปอลฯ ทั่วโลก
FRANCE - CHARTRES - 1696 - บ้านแม่ฯ
ANTILLES / GUYANE - 1727
HONG KONG - 1848
KOREA - TAEGU - 1878
KOREA - SEOUL - 1878
SWITZERLAND - 1901
PHILIPPINES - 1904
ROME - 1930 - บ้านศูนย์กลางคณะฯ
CANADA - 1930
USA - 1963
AUSTRALIA - 1984
โรงเรียนของคณะฯ ในประเทศไทย
อัสสัมชัญคอนแวนต์ - 1905
ซางตาครู้สคอนแวนท์ - 1906
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ - 1907
เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ - 1925
เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ - 1956
เซนต์ปอลคอนแวนต์ - 1963
เซนต์โยเซฟ ระยอง - 1963
เซนต์โยเซฟ บางนา - 1968
เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ - 1975
เซนต์โยเซฟ ทิพวัล - 1977
เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย - 1983
เซนต์ปอล หนองคาย - 1984
โรซารีโอวิทยา - 1988
เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี - 1989
เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ - 1994
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม - 1995
เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ - 1995
เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด - 1996
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี - 1997
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ - 1998
เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - 2006
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี - 2007
โรงเรียน สถานที่ที่คณะช่วยบริหารงาน
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ - 1898
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี - 1947
โรงเรียนมารดานฤมล - 1955
โรงเรียนมารีย์วิทยา - 1956
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ - 1969
โรงเรียนภัทรวิทยา - 1972
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ - 1974
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา - 1975
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ - 1975
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา - 1977
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ - 1985
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ - 1985
โรงเรียนศีลรวี - 1989
โรงเรียนสันติวิทยา - 1990
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง - 2006
โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา - พบพระ - 2009